Geolog - usługi geologiczne - badanie gruntu TychyBadania płytą dynamiczną i statyczną VSSUwzględniając wysoki poziom, wykonywanych przez nas, usług geotechnicznych oferujemy Państwu badania realizowane za pomocą specjalistycznych sprzętów pomiarowych. Oferujemy pomiary nośności i zagęszczenia podłoża gruntowego za pomocą dwóch nowoczesnych płyt pomiarowych - płyty dynamicznej (Evd) oraz płyty statycznej VSS. Płyta VSS to narzędzie, które używane jest do przeprowadzenia badań gruntowych pod wpływem statycznego nacisku. To taki nacisk powoduje, że istnieje możliwość precyzyjnego określania parametrów geotechnicznych podłoża. W trakcie badania uzyskuje się następujące parametry: moduł odkształcenia pierwotnego (E1), wtórny moduł odkształcenia (E2) i wskaźnik odkształcenia (I0) (równy stosunkowi modułów E2/E1). Do wykonania badania konieczna jest przeciwwaga, czas niezbędny na jego przeprowadzenie wynosi około 2 godziny. Strefa aktywna pomiaru to warstwa gruntu o miąższości 0,3-0,5 m.

Czytaj więcej

Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowegoBadanie gruntu oraz zagęszczenia podłoża jest ważnym elementem każdego procesu budowlanego. Badanie zagęszczenia gruntu ma na celu kontrolę zgodności gruntów z wytycznymi projektowymi. W przypadku negatywnych wyników umożliwia podjęcie decyzji o dogęszczeniu podłoża, zastosowaniu ewentualnej wymiany gruntu lub skorzystaniu z innych rozwiązań ulepszenia podłoża. Dzięki realizacji kontrolnych badań geotechnicznych, w okresie poprzedzającym fundamentowanie, zyskujecie Państwo pewność poprawnego wykonania robót ziemnych oraz właściwego posadowienia budowli. Jako wyspecjalizowana firma geologiczna/ geotechniczna oferujemy Państwu nasze usługi w tym zakresie. Pomiary podłoża i pomiary zagęszczenia gruntu prowadzi wykwalifikowana kadra za pomocą nowoczesnych urządzeń.

Czytaj więcej

Geolog, Geotechnik, HydrogeologGeolodzy to wykwalifikowani fachowcy, którzy zajmują się studiowaniem oraz badaniem struktury Ziemi a także analizą zachodzących w niej zjawisk geologicznych, ich przyczyn oraz skutków. Można wyrazić opinię, że geolog podchodzi do swojej pracy kompleksowo - od strony naukowej oraz praktycznej. Geologia stosowana, bazująca na naukowych podstawach teoretycznych, służy działalności człowieka. Głównymi jej aspektami są: geologia złożowa, hydrogeologia – zajmująca się wodami podziemnymi oraz geologia inżynierska – zajmująca się badaniem właściwości gruntów i skał na potrzeby budowlanej działalności człowieka. Geotechnik to specjalista zajmujący się rozpoznaniem warunków gruntowych na potrzeby budownictwa, projektowania oraz fundamentowania obiektów budowlanych.

Czytaj więcej

Usługi, odbiory i pomiary geotechniczneUsługi geotechniczne wykonywane są przez specjalistów - geologów inżynierskich lub geotechników, z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi. Fundamenty każdego obiekty budowlanego przenoszą obciążenia i współdziałają z podłożem gruntowym, dlatego badania geotechniczne są bardzo ważnym etapem procesu budowlanego. Aby profesjonalnie zaprojektować sposób posadowienia obiektu budowlanego wysoce ważne jest wczesne zidentyfikowanie osadów słabych (miękkoplastycznych lub plastycznych osadów spoistych, namułów lub torfów, gruntów piaszczystych w stanie luźnym), nienośnych nasypów, gruntów zapadowych, pęczniejących, zjawisk krasowych, osuwiskowych czy sufozyjnych, określenie wahań poziomu wód gruntowych. Jak wynika z powyższego wiele rodzajów gruntu oraz procesów w nim zachodzących stanowi zagrożenie dla bezpiecznego posadowienia budynku.

Czytaj więcej

Wiercenia, badania geologiczne i geotechniczneJako doświadczona i wyspecjalizowana jednostka proponujemy wykonawstwo optymalnie dobranych usług geologicznych. Wszystkie powierzane nam zadania wykonujemy nie tylko prawidłowo, ale również z należytą starannością, terminowo i odpowiedzialnie. Na rynku geologicznym mamy przyjemność funkcjonować już od kilkunastu lat, dokładnie od 2003 roku. Przez cały okres naszej aktywności wyspecjalizowaliśmy się w zakresach nauk geologicznych takich jak: geotechnika, geologia inżynierska, hydrogeologia i ochrona środowiska. Jako, że współczesne zdobycze techniki zezwalają nam na korzystanie z zaawansowanych oraz nowatorskich urządzeń, możemy zaoferować Państwu szczegółowe badania geotechniczne i geologiczne. Podejmujemy się odbiorów wykopów fundamentowych, wykonujemy badania laboratoryjne i terenowe, w tym m.in.: sondowania, wiercenia, pomiary kontrolne nośności i zagęszczenia gruntu.

Czytaj więcej