Geolog - usługi geologiczne - badanie gruntu SosnowiecBadania płytą dynamiczną i statyczną VSSMając świadomość jak niesłychanie istotna jest precyzyjność pomiarów geotechnicznych, prowadzona przez nas jednostka gospodarcza proponuje Państwu usługi za pomocą nowoczesnych narzędzi wysokiej jakości. Pragnąc spełnić Państwa wymagania oferujemy możliwość przeprowadzania badań nośności i zagęszczenia gruntu za pomocą dwóch rodzajów płyt pomiarowych - płyty dynamicznej (Evd) oraz płyty statycznej VSS.

Badanie gruntowe za pomocą płyty VSS. Płyta VSS służy do badań podłoża gruntowego, które wykonywane są pod wpływem statycznego nacisku. To właśnie taki nacisk powoduje, że istnieje możliwość precyzyjnego określania parametrów geotechnicznych podłoża. Badanie płytą VSS pozwala na dokładne zdiagnozowanie zagęszczenia warstwy gruntu oraz jego nośności, pozwala określić pierwotny moduł odkształcenia E1 oraz wtórny moduł odkształcenia E2 a także wskaźnik odkształcenia I0 (stosunek E2/E1). Aby wymusić statyczny nacisk na płytę niezbędna jest przeciwwaga, czas badania wynosi ok. 2 h. Strefa aktywna, na którą oddziałuje płyta w trakcie badania to warstwa gruntu o grubości 0,3-0,5 m.

Czytaj więcej

Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowegoMając świadomość, że badania podłoża gruntowego oraz pomiary zagęszczenia gruntu są bardzo istotnym elementami procesu budowlanego, proponujemy Państwu pomoc w tym obszarze. Głównym celem pomiarów zagęszczenia gruntu, w trakcie robót ziemno-budowlanych, jest skontrolowanie zgodności gruntów z założeniami projektu budowlanego. W przypadku gruntów nie spełniających określonych kryteriów stosuje się dogęszczenie warstwy lub skorzystanie z innych rozwiązań poprawy podłoża. Badania podłoża gruntowego prowadzone są przez naszych wykwalifikowanych pracowników przy pomocy nowoczesnych urządzeń pomiarowych, takich jak: sonda dynamiczna średnia DPM, sonda dynamiczna lekka DPL, płyta dynamiczna i statyczna VSS. Pomiar płytą dynamiczną i statyczną stosuje się do kontroli warstw gruntu o miąższości do 0,5 m.

Czytaj więcej

Geolog, Geotechnik, HydrogeologGeolodzy to zawodowcy, którzy zajmują się badaniem budowy Ziemi i analizowaniem procesów geologicznych, jakie w niej zachodzą. Geolodzy traktują kwestie budowy geologicznej kompleksowo - to teoretycy oraz inżynierowie praktycy. Kluczowe dziedziny pracy, jaką realizuje geolog to analizy teoretyczne odnoszące się do podłoża skalno-gruntowego i prace terenowe z obrębu geologii inżynierskiej, geotechniki, hydrogeologii, geologii regionalnej oraz rozpoznania złóż. Hydrogeolog jest geologiem specjalizującym się dziedzinie wód podziemnych, ich występowania, poboru oraz ochrony. Hydrogeolog zajmuje się projektowaniem poszukiwań, dokumentowaniem zasobów oraz wyznaczaniem stref ochronnych, zajmuje się oceną narażenia poziomów wodonośnych na zanieczyszczenie.

Czytaj więcej

Usługi, odbiory i pomiary geotechniczneUsługi geotechniczne wykonywane są przez profesjonalistów - geotechników lub geologów inżynierskich, ze stosownymi uprawnieniami. Każdy budynek współpracuje z gruntem, dlatego badania geotechniczne są bardzo ważnym czynnikiem każdego procesu powstawania budowli. Aby fachowo zaprojektować posadowienie budynku wysoce ważne jest odpowiednio wczesne zidentyfikowanie osadów słabonośnych (torfów, namułów, osadów spoistych w stanie plastycznym i miękkoplastycznym, gruntów piaszczystych luźnych), gruntów nasypowych, gruntów zapadowych, ekspansywnych, zjawisk krasowych, sufozyjnych czy osuwiskowych, określenie poziomu wód gruntowych oraz jego wahań. Brak rozpoznania warunków gruntowo-wodnych może prowadzić do różnego rodzaju usterek, w tym do spękania, nierównomiernego osiadania.

Czytaj więcej

Wiercenia, badania geologiczne i geotechniczneJesteśmy profesjonalną i doświadczoną jednostką geologiczną. Firma została założona w roku 2003, przez ten okres wyspecjalizowaliśmy się w geologii, geotechnice, geologii inżynierskiej, hydrogeologii i ochronie środowiska. Proponujemy specjalistyczne badania geologiczne i geotechniczne, w tym sondowania, wiercenia, pomiary nośności, odbiory wykopów fundamentowych, oznaczenia laboratoryjne. Badania geologiczne i geotechniczne wykonujemy za pomocą specjalistycznych sprzętów badawczych, takich jak: wiertnice, sondy lub płyty dynamiczne i statyczne (VSS). Podstawowym badaniem rozpoznawczym niezmiennie pozostaje wykonawstwo otworów wiertniczych. Wiercenia geologiczne wykonujemy za pomocą wiertnic mechanicznych jak i zestawów ręcznych, wykorzystujemy świdry spiralne jak również próbniki okienkowe.

Czytaj więcej