Geolog - usługi geologiczne - badanie gruntu PszczynaBadania płytą dynamiczną i statyczną VSSUwzględniając oczekiwania rynku odnośnie precyzyjnych wyników pomiarów nośności oferujemy Państwu badania geotechniczne wykonywane ze wsparciem nowoczesnych urządzeń pomiarowych. Oferujemy pomiary nośności i zagęszczenia podłoża gruntowego za pomocą dwóch specjalistycznych płyt pomiarowych - płyty dynamicznej (Evd) oraz płyty statycznej VSS.

Badanie gruntowe za pomocą płyty VSS. Płyta VSS służy do wykonywania badań gruntowych pod wpływem statycznego nacisku. To właśnie taki nacisk powoduje, że istnieje możliwość precyzyjnego określania parametrów geotechnicznych podłoża. W trakcie pomiaru uzyskuje się następujące parametry: moduł odkształcenia pierwotnego E1, wtórny moduł odkształcenia E2 oraz wskaźnik odkształcenia I0 (stosunek E2/E1). Aby wymóc statyczny nacisk na płytę konieczna jest przeciwwaga, czas badania wynosi ok. 2 h. Badanie pozwala na zbadanie warstwy o miąższości 0,3-0,5 m poniżej powierzchni płyty.

Czytaj więcej

Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowegoWykonując roboty ziemne, przygotowujące podłoże do posadowienia budynku, należy zwrócić szczególną uwagę na rodzaj i stan gruntu, jego zgodność z założonym w projekcie budowlanym schematem geotechnicznym. W celu określenia zgodności, uprawniony geolog lub geotechnik, powinien wykonać stosowne odbiory i badania. Do najważniejszych należy pomiar zagęszczenia podłoża. Nasza wyspecjalizowana firma geologiczno-geotechniczna oferuje usługi, m. in., w tym zakresie. Pomiary zagęszczenia gruntu wykonujemy przy pomocy nowoczesnych urządzeń: sondy dynamicznej lekkiej i średniej, płyty VSS, płyty dynamicznej, aparatu Proctora. Badania prowadzą wykwalifikowani profesjonaliści – geolodzy i geotechnicy. Najszybszymi badaniami są pomiary płytą dynamiczną. Zgodnie z wytycznymi producentów metodą tą można określić parametry zagęszczenia warstwy gruntu o miąższości (grubości) do 0,5 m. W przypadku konieczności skontrolowania gruntu na głębokość nawet do 20,0 m stosujemy sondy dynamiczne: sondę lekką DPL i średnią DPM.

Czytaj więcej

Geolog, Geotechnik, HydrogeologGeolodzy to fachowcy, którzy zajmują się studiowaniem oraz badaniem struktury Ziemi i analizą zachodzących w niej zjawisk geologicznych. Geolodzy traktują zagadnienia związane ze skorupą ziemską w sposób teoretyczny i praktyczny. Geolog od strony teoretycznej porusza się w zakresie geologii podstawowej (niezwiązanej z działalnością gospodarczą człowieka), jako praktyk w dziedzinie geologii wykorzystywanej. Główne dyscypliny pracy, jaką świadczy geolog to analizy naukowe odnoszące się do podłoża gruntowego i skalnego oraz prace użytkowe z aspektu geologii inżynierskiej, hydrogeologii, kartografii geologicznej, petrografii, geologii regionalnej i złożowej. Hydrogeolodzy to geolodzy trudniący się poszukiwaniem i dokumentowaniem poziomów wodonośnych, projektowaniem odwodnień i ujęć wód podziemnych. Geotechnicy to specjaliści zajmujący się analizą i rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych na potrzeby bezpiecznego projektowania oraz fundamentowania obiektów budowlanych.

Czytaj więcej

Usługi, odbiory i pomiary geotechniczneUsługi geotechniczne wykonywane są przez specjalistów - geotechników lub geologów inżynierskich, ze stosownymi uprawnieniami zawodowymi. Każdy obiekt budowlany współpracuje z podłożem gruntowym, z tego powodu pomiary geotechniczne są bardzo ważnym elementem procesu powstawania budowli. Aby fachowo zaprojektować posadowienie obiektu budowlanego ważne jest odpowiednio wczesne zidentyfikowanie gruntów słabych (torfów, namułów, osadów spoistych w stanie plastycznym lub miękkoplastycznym, gruntów piaszczystych luźnych), gruntów nasypowych, gruntów pęczniejących lub zapadowych, zjawisk krasowych, sufozyjnych lub osuwiskowych. Niezwykle istotne jest określenie poziomu wód gruntowych. Jak wynika z powyższego dużo rodzajów gruntu oraz zjawisk w nim zachodzących stanowi zagrożenie dla bezpiecznego posadowienia budynku.

Czytaj więcej

Wiercenia, badania geologiczne i geotechniczneW branży geologicznej mamy przyjemność działać już od wielu lat, dokładnie od 2003 roku. Specjalizujemy się w zakresach aktywności takich jak: geologia, geotechnika, geologia inżynierska, hydrogeologia oraz ochrona środowiska. Prowadzimy analizy mineralogiczne i petrograficzne skał jak i gruntów. Jako doświadczona jednostka oferujemy wykonawstwo badań geotechniczno - geologicznych, wszystkie powierzane nam zlecenia wykonujemy nie tylko prawidłowo, lecz także z odpowiednią skrupulatnością, terminowo i odpowiedzialnie. Współczesne zdobycze techniki zezwalają nam na korzystanie z profesjonalnych i nowatorskich urządzeń. W związku z powyższym możemy zaoferować Państwu specjalistyczne badania, w tym badania laboratoryjne i terenowe (między innymi sondowania dynamiczne i statyczne, wiercenia, pomiary nośności i zagęszczenia gruntu, odbiory wykopów fundamentowych).

Czytaj więcej