Pszczyna - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965.Wykonując roboty ziemne, przygotowujące podłoże do posadowienia budynku, należy zwrócić szczególną uwagę na rodzaj i stan gruntu, jego zgodność z założonym w projekcie budowlanym schematem geotechnicznym. W celu określenia zgodności, uprawniony geolog lub geotechnik, powinien wykonać stosowne odbiory i badania. Do najważniejszych należy pomiar zagęszczenia podłoża. Nasza wyspecjalizowana firma geologiczno-geotechniczna oferuje usługi, m. in., w tym zakresie. Pomiary zagęszczenia gruntu wykonujemy przy pomocy nowoczesnych urządzeń: sondy dynamicznej lekkiej i średniej, płyty VSS, płyty dynamicznej, aparatu Proctora. Badania prowadzą wykwalifikowani profesjonaliści – geolodzy i geotechnicy.

Najszybszymi badaniami są pomiary płytą dynamiczną. Zgodnie z wytycznymi producentów metodą tą można określić parametry zagęszczenia warstwy gruntu o miąższości (grubości) do 0,5 m. W przypadku konieczności skontrolowania gruntu na głębokość nawet do 20,0 m stosujemy sondy dynamiczne: sondę lekką DPL i średnią DPM. Jako firma geologiczna o szerokim zakresie działania oferujemy ponadto pomiary nośności podłoża, odbiory dna wykopu i liczne badania laboratoryjne. Pomiary te pozwalają kontrolować parametry geotechniczne gruntu oraz poprawność realizowanych robót ziemnych. Inwestor decydujący się na usługi naszej firmy zyskuje przekonanie o poprawnej realizacji inwestycji w zakresie posadowienia budynku.Pszczyna - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Pszczyna - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Pszczyna - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965. Pszczyna - Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowego - Tel. 607-138-965.


Wyniki badań gruntu i podłoża dokumentujemy w postaci zestawień, protokołów, map, wykresów. Uprawnieni geolodzy dokonują stosownych wpisów do dziennika budowy.

Reasumując, proponujemy wszystkim Inwestorom rzetelną i terminową obsługę budów w zakresie badań gruntu. Osoby/ Firmy/ Instytucje zapraszamy do kontaktu.