Kraków - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965Geologia to nauka o budowie i historii Ziemi, w głównej mierze skorupy ziemskiej. Rozróżnia się geologię podstawową i geologię stosowaną. Geologia podstawowa zajmuje się zagadnieniami geologicznymi niemającymi bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą. Oparta jest na wiedzy o procesach geologicznych, ich przyczynach, przebiegu i skutkach. Służy poznaniu budowy geologicznej pewnych obszarów Ziemi oraz ich procesów historycznych. Geologia stosowana, wykorzystując dorobek geologii podstawowej, służy działalności gospodarczej człowieka. Głównymi jej dziedzinami są: geologia złożowa – zajmująca się poszukiwaniem i dokumentowaniem złóż kopalin, hydrogeologia – zajmująca się wodami podziemnymi oraz możliwością ich wykorzystania, oraz geologia inżynierska – zajmująca się badaniem właściwości fizyko-mechanicznych gruntów i skał na potrzeby budownictwa.

Geolog to profesjonalista, który zajmuje się studiowaniem oraz badaniem budowy Ziemi i analizą zachodzących w niej procesów. Geolog w swojej pracy wykorzystuje wiedzę teoretyczną oraz doświadczenia praktyczne. Operuje w zakresie geologii podstawowej i stosowanej.

Hydrogeolog to geolog specjalizujący się w zakresie wód podziemnych, metod ich poszukiwania, poboru oraz szacowania zasobów. Hydrogeolog zajmuje się odwodnieniami (np. wykopów budowlanych, kamieniołomów, kopalń), migracją wód, oceną podatności zbiorników wód podziemnych na zanieczyszczenia.

Kraków - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Kraków - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Kraków - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Kraków - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965


Geotechnik to inżynier trudniący się rozpoznaniem podłoża gruntowego na potrzeby bezpiecznego projektowania oraz fundamentowania obiektów budowlanych. Obecnie obiekty budowlane posadawiane są w coraz bardziej skomplikowanych warunkach gruntowych, dlatego szczególnie istotne jest badanie gruntu przed rozpoczęciem inwestycji. Analiza warunków geotechnicznych, przeprowadzona przez kompetentnego geotechnika, dostarczy projektantowi i konstruktorowi budowlanemu niezbędnych informacji pozwalających na bezpieczne zaprojektowanie budynku/ budowli. Oprócz rozpoznania przedprojektowego ważna jest obsługa geotechniczna na etapie wykonawczym. Obecność geotechnika na budowie umożliwi sprawdzenie zgodności rzeczywistych warunków gruntowych z rozpoznaniem wstępnym.

Nasza firma wykonuje szeroko pojęte usługi geologiczne i geotechniczne od 2003 roku. Możemy Państwu zaoferować nie tylko specjalistyczne badania, ale przede wszystkim nasze doświadczenie praktyczne. Jako geolodzy i geotechnicy, mogący pochwalić się długoletnią praktyką, proponujemy usługi z następujących zakresów działalności:

  • geologia,
  • geotechnika i geologia inżynierska,
  • hydrogeologia oraz ochrona środowiska.

  • Dysponujemy profesjonalnym sprzętem umożliwiającym wykonywanie badań geologicznych gruntu, w tym mechanicznych i ręcznych wierceń, sondowań badawczych, pomiarów nośności podłoża, badań laboratoryjnych. Usługi geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne, które oferujemy, realizowane są na potrzeby modernizacji i budowy różnorakich obiektów, np.: budynków mieszkalnych, sal sportowych i hal przemysłowych, wałów przeciwpowodziowych, farm wiatrowych, oczyszczalni ścieków, infrastruktury liniowej (np. ciągów kanalizacyjnych). Nasze usługi obejmują także rozpoznawanie osuwisk, projektowanie stref ochronnych ujęć wód podziemnych, a także studni. Zapraszamy do sprawdzenia całkowitej oferty oraz kontaktu!