Katowice - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965Geolog to specjalista zajmujący się badaniem struktury Ziemi, zazwyczaj skorupy ziemskiej, oraz analizowaniem zjawisk geologicznych w niej zachodzących. Geolog w swojej pracy porusza się w dziedzinie geologii podstawowej oraz geologii stosowanej (praktycznej). Geologia podstawowa jest dziedziną zajmującą się zagadnieniami geologicznymi niemającymi bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą człowieka. Opiera się na wiedzy o procesach geologicznych, ich przyczynach, toku i skutkach. Geologia stosowana, bazując na dorobku geologii podstawowej, służy działalności gospodarczej człowieka. Znaczącymi jej dziedzinami są: geologia złożowa, hydrogeologia (zajmująca się wodami podziemnymi, w tym możliwością ich poboru), oraz geologia inżynierska (zajmująca się badaniem właściwości skał i gruntów na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych).

Hydrogeolog jest geologiem wyspecjalizowanym pod kątem zagadnień związanych z krążeniem wód w podłożu skalnym. Hydrogeolog zajmuje się wodami podziemnymi, ich przepływem, poborem oraz ochroną. Projektuje ujęcia wód podziemnych, ich strefy ochronne, zajmuje się również projektowaniem odwodnień budowlanych.

Geotechnik to inżynier zajmujący się rozpoznaniem podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa, projektowania oraz fundamentowania obiektów budowlanych. Obecnie, z uwagi na brak miejsca, miasta rozrastają się na obszary o trudnych warunkach gruntowych. Między innymi z tego powodu niezmiernie istotne jest rzetelne rozpoznanie geotechniczne terenów przeznaczonych pod inwestycje. Analiza warunków geologicznych, wykonana przez kompetentnego geotechnika, dostarczy projektantowi niezbędnych informacji koniecznych do bezpiecznego zaprojektowania i późniejszego użytkowania budynku. Istotna jest również odpowiednia obsługa geotechniczna na etapie budowy. Obecność geotechnika podczas budowy obiektu pozwoli na sprawdzenie zgodności warunków gruntowych z projektem.Katowice - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Katowice - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Katowice - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Katowice - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965


Z usług przez nas oferowanych korzystają klienci już od 2003 roku. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować fachowe usługi oparte na długoletnim doświadczeniu. Oferujemy usługi z następujących zakresów działalności:

  • geologia
  • geotechnika i geologia inżynierska
  • hydrogeologia i ochrona środowiska.

  • Posiadamy zaawansowany technicznie sprzęt pozwalający na wykonywanie profesjonalnych badań geologicznych gruntu, w tym mechanicznych oraz ręcznych wierceń i specjalistycznych sondowań badawczych, badań nośności podłoża. Usługi geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne, które proponujemy, wykonujemy na potrzeby modernizacji lub budowy różnorodnych obiektów, np.: budynków mieszkalnych, sal sportowych i hal przemysłowych, wałów przeciwpowodziowych, farm wiatrowych, oczyszczalni ścieków, infrastruktury liniowej (np. ciągów kanalizacyjnych). Zajmujemy się również rozpoznawaniem osuwisk, planowaniem studni czy stref ochronnych - zachęcamy do zaznajomienia się z całkowitą ofertą oraz współpracy!