Geolog - usługi geologiczne - badanie gruntu JaworznoBadania płytą dynamiczną i statyczną VSSMając na celu wysoki poziom wykonywanych przez nas usług oferujemy Państwu badania geotechniczne, które realizowane są za pomocą specjalistycznych sprzętów pomiarowych. Pragnąc spełnić Państwa oczekiwania oferujemy możliwość wykonania badań nośności i zagęszczenia podłoża gruntowego za pomocą dwóch rodzajów płyt pomiarowych - płyty dynamicznej (Evd) oraz płyty statycznej VSS.

Badanie gruntowe za pomocą płyty VSS. Płyta VSS to narzędzie, które użytkowane jest do przeprowadzenia badań gruntowych pod wpływem statycznego nacisku. To właśnie taki nacisk powoduje, że istnieje możliwość dokładnego określania parametrów geotechnicznych podłoża. Pomiar VSS zezwala na dokładne zdiagnozowanie zagęszczenia podłoża oraz jego nośności, pozwala określić pierwotny moduł odkształcenia E1 i wtórny moduł odkształcenia E2 a także wskaźnik odkształcenia I0 (równy stosunkowi modułów E2/E1). Do przeprowadzenia pomiaru konieczna jest przeciwwaga, czas niezbędny na jego wykonanie wynosi około 2 h. Strefa aktywna, na którą oddziałuje pomiar, to warstwa gruntu o grubości 30-50 cm.

Czytaj więcej

Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowegoNasza firma proponuje Państwu usługi w zakresie badań podłoża gruntowego oraz pomiarów zagęszczenia gruntu. Badania te są istotnym elementem każdego, poprawnie wykonywanego, procesu budowlanego. W trakcie realizacji robót ziemnych głównym celem badania zagęszczenia podłoża jest weryfikacja zgodności gruntu z wytycznymi projektu budowlanego. W naszej firmie pomiary zagęszczenia gruntu wykonują wykwalifikowani pracownicy posługujący się profesjonalnym sprzętem pomiarowym. Badania zagęszczenia podłoża realizujemy przy pomocy sondy dynamicznej DPL i DPM, płyty dynamicznej i statycznej VSS. Zagęszczenie określamy także na podstawie badań laboratoryjnych w aparacie Proctora. Płytę dynamiczną wykorzystuje się do sprawdzenia warstw gruntu o grubości mniejszej niż 0,5 m. W przypadku kontroli warstwy gruntu o miąższości przekraczającej 0,5 m stosujemy sondy dynamiczne. Sonda dynamiczna DPL pozwala na badanie zagęszczenia gruntu do głębokości 8,0 m, sonda średnia nawet do 20,0 m.

Czytaj więcej

Geolog, Geotechnik, HydrogeologGeolodzy to profesjonaliści, którzy absorbują się badaniem budowy Ziemi (właściwie jej skorupy) oraz analizowaniem procesów geologicznych w niej zachodzących. Geolodzy to teoretycy jak i praktycy. Geolog od strony teoretycznej porusza się w zakresie geologii bazowej, natomiast jako praktyk proponuje swe usługi w dziedzinie geologii stosowanej. Kluczowe dyscypliny pracy geologa z zakresu geologii służącej działalności gospodarczej człowieka to geologia złożowa, geologia inżynierska, kartografia geologiczna oraz hydrogeologia. Hydrogeolodzy to geolodzy specjalizujący się w tematyce wód podziemnych. Hydrogeolodzy poszukują wód podziemnych i dokumentują ich zasoby, modelują filtrację, projektują studnie i odwodnienia, zajmują się zagadnieniami z zakresu oceny odporności poziomów wodonośnych na zanieczyszczenia, projektują strefy ochronne. Geotechnicy są specjalistami trudniącymi się rozpoznaniem parametrów wytrzymałościowych gruntu na potrzeby projektowania oraz posadowienia obiektów budowlanych.

Czytaj więcej

Usługi, odbiory i pomiary geotechniczneUsługi geotechniczne wykonywane są przez profesjonalistów - geotechników lub geologów inżynierskich, z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi. Każdy budynek współpracuje z gruntem, dlatego badania geotechniczne są niezwykle istotnym elementem procesu powstawania budowli. Aby poprawnie zaprojektować posadowienie obiektu budowlanego bardzo istotne jest odpowiednio wczesne zidentyfikowanie osadów słabonośnych (namułów, torfów, gruntów niespoistych w stanie luźnym, osadów spoistych w stanie plastycznym i miękkoplastycznym,), nienośnych nasypów, gruntów zapadowych, pęczniejących, zjawisk osuwiskowych, sufozyjnych lub krasowych, określenie poziomu wód gruntowych oraz jego wahań. W związku z powyższym wiele rodzajów gruntu oraz procesów w nim zachodzących stanowi zagrożenie dla bezpiecznego funkcjonowania budynku. Celem pomiarów geotechnicznych jest zidentyfikowanie gruntów i procesów niebezpiecznych dla obiektu budowlanego, w konsekwencji uniknięcie spękań, usterek, zawilgoceń lub w ostateczności katastrofy budowlanej w przyszłości.

Czytaj więcej

Wiercenia, badania geologiczne i geotechniczneJesteśmy doświadczoną firma proponującą wykonawstwo profesjonalnych usług geologicznych, geotechnicznych i wiertniczych. Wszelkie powierzane nam zadania wykonujemy nie tylko prawidłowo lecz także z należytą skrupulatnością, terminowo i odpowiedzialnie. W branży geologicznej mamy przyjemność funkcjonować już od kilkunastu lat, konkretnie od 2003 roku. Specjalizujemy się w zakresach aktywności takich jak: geologia, geotechnika, geologia inżynierska, hydrogeologia oraz ochrona środowiska. Jako, że współczesne zdobycze techniki zezwalają nam na korzystanie z zaawansowanych oraz nowoczesnych urządzeń, możemy zaoferować wszystkim Zleceniodawcom szczegółowe badania geologiczne i geotechniczne. Wykonujemy badania rozpoznawcze i kontrolne, w tym m.in.: wiercenia, sondowania, pomiary nośności i zagęszczenia gruntu, odbiory wykopów fundamentowych, laboratoryjne oznaczenia parametrów gruntu. Wiercenia prowadzimy za pomocą wiertnicy mechanicznej RSB 0/1.4, małośrednicowych próbników okienkowych RKS, zestawów do wiercenia ręcznego.

Czytaj więcej