Geolog - usługi geologiczne - badanie gruntu GliwiceBadania płytą dynamiczną i statyczną VSSMając świadomość jak niesłychanie ważna jest precyzyjność realizowanych pomiarów geotechnicznych, prowadzona przez nas jednostka gospodarcza proponuje Państwu usługi za pomocą specjalistycznych sprzętów wysokiej jakości. Oferujemy badania nośności i zagęszczenia podłoża gruntowego za pomocą dwóch specjalistycznych płyt pomiarowych: płyty dynamicznej (Evd) i płyty statycznej VSS. Płyta VSS służy do badań podłoża gruntowego pod wpływem statycznego nacisku. Nacisk statyczny umożliwia precyzyjne określanie parametrów geotechnicznych podłoża. W trakcie pomiaru uzyskuje się następujące parametry: moduł odkształcenia pierwotnego (E1), wtórny moduł odkształcenia (E2) i wskaźnik odkształcenia (I0) (stosunek E2/E1). Aby wymóc statyczny nacisk na płytę konieczna jest przeciwwaga, czas badania wynosi ok. 2 godziny. Pomiar pozwala na zbadanie warstwy o miąższości 0,3-0,5 m poniżej poziomu płyty.

Czytaj więcej

Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowegoZe względu na fakt, iż badania podłoża gruntowego, a w szczególności pomiary zagęszczenia gruntu, są niezwykle ważnym elementem procesu budowlanego, oferujemy Państwu nasze usługi w tym zakresie. W trakcie realizacji robót ziemno-fundamentowych badanie zagęszczenia gruntu ma na celu sprawdzenie zgodności parametrów gruntów z założeniami projektowymi. W przypadku niedostatecznego zagęszczenia gruntu wykonuje się ich dogęszczenie lub korzysta się z alternatywnych rozwiązań wzmacniających podłoże budowlane. Oferujemy pomiary zagęszczenia gruntu wykonywane przez wykwalifikowaną kadrę inżynierską za pomocą profesjonalnego sprzętu badawczego. Zagęszczenie gruntu określamy przy pomocy sondy dynamicznej DPL i DPM, płyty VSS, płyty dynamicznej jak również w oparciu o badania laboratoryjne (aparat Proctora).

Czytaj więcej

Geolog, Geotechnik, HydrogeologGeolodzy to wykwalifikowani zawodowcy, którzy zajmują się studiowaniem i badaniem struktury Ziemi oraz analizą zachodzących w niej procesów, ich przyczyn, przebiegu oraz skutków. Geolodzy traktują kwestie budowy geologicznej kompleksowo - to teoretycy oraz praktycy. Geolog od strony teoretycznej porusza się w dyscyplinie geologii podstawowej, jako praktyk w dziedzinie geologii stosowanej. Kluczowe dziedziny geologii stosowanej (służącej działalności człowieka) to geologia złożowa, geologia inżynierska i hydrogeologia. Hydrogeolodzy to geolodzy zajmujący się, w głównej mierze, zagadnieniem występowania wód podziemnych, ich zasobów, ochrony oraz możliwości poboru. Geotechnicy to inżynierowie zajmujący się badaniami podłoża gruntowego na potrzeby bezpiecznego projektowania oraz fundamentowania obiektów budowlanych.

Czytaj więcej

Usługi, odbiory i pomiary geotechniczneUsługi geotechniczne wykonywane są przez specjalistów - geotechników lub geologów inżynierskich, z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi. Każdy obiekt budowlany współpracuje z gruntem, dlatego pomiary geotechniczne są bardzo ważnym elementem procesu powstawania budowli. Aby profesjonalnie zaprojektować sposób posadowienia budynku bardzo ważne jest odpowiednio wczesne zidentyfikowanie osadów słabych (torfów, namułów, gruntów piaszczystych w stanie luźnym, miękkoplastycznych i plastycznych osadów spoistych), gruntów nasypowych, gruntów pęczniejących lub zapadowych, zjawisk krasowych, sufozyjnych czy osuwiskowych. Ważne jest zbadanie poziomu wód podziemnych. Jak wynika z powyższego wiele gruntów oraz zjawisk w nim zachodzących stanowi zagrożenie dla bezpiecznego funkcjonowania budynku.

Czytaj więcej

Wiercenia, badania geologiczne i geotechniczneJesteśmy wyspecjalizowaną i doświadczoną jednostką geologiczną, wykonującą powierzone nam zadania w sposób kompetentny i terminowy. Na rynku geologicznym mamy przyjemność funkcjonować już od kilkunastu lat, konkretnie od 2003 roku - przez cały okres naszej działalności wyspecjalizowaliśmy się w zakresach aktywności takich jak: geologia, geotechnika, geologia inżynierska, hydrogeologia i ochrona środowiska. Proponujemy szczegółowe badania geologiczne i geotechniczne, w tym sondowania, wiercenia, pomiary nośności, odbiory wykopów fundamentowych, badania laboratoryjne. Badania geologiczne i geotechniczne wykonujemy dzięki specjalistycznym urządzeniom pomiarowym, takim jak: wiertnice, sondy czy płyty statyczne (VSS) i dynamiczne. Wiercenia geologiczne wykonujemy za pomocą sprzętu mechanicznego jak i ręcznego.

Czytaj więcej