Gliwice - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965Geolodzy to wykwalifikowani zawodowcy, którzy zajmują się studiowaniem i badaniem struktury Ziemi oraz analizą zachodzących w niej procesów, ich przyczyn, przebiegu oraz skutków. Geolodzy traktują kwestie budowy geologicznej kompleksowo - to teoretycy oraz praktycy. Geolog od strony teoretycznej porusza się w dyscyplinie geologii podstawowej, jako praktyk w dziedzinie geologii stosowanej. Kluczowe dziedziny geologii stosowanej (służącej działalności człowieka) to geologia złożowa, geologia inżynierska i hydrogeologia.

Hydrogeolodzy to geolodzy zajmujący się, w głównej mierze, zagadnieniem występowania wód podziemnych, ich zasobów, ochrony oraz możliwości poboru.

Geotechnicy to inżynierowie zajmujący się badaniami podłoża gruntowego na potrzeby bezpiecznego projektowania oraz fundamentowania obiektów budowlanych. Obecnie obiekty budowlane są lokalizowane w coraz trudniejszych warunkach gruntowych, z tego powodu szczególnie ważne jest rzetelne badanie gruntu. Ustalenie warunków geologicznych, przeprowadzone przez wykwalifikowanego geotechnika, udogodni pracę na etapie projektowym oraz zapewni bezpieczeństwo obiektu podczas eksploatacji. Ważna jest również odpowiednia obsługa geotechniczna na etapie wykonawczym. Wizyta geotechnika na budowie pozwoli na skontrolowanie zgodności warunków gruntowych z założeniami projektowymi.Gliwice - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Gliwice - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Gliwice - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965 Gliwice - Geolog, Geotechnik, Hydrogeolog - Tel. 607-138-965


Usługi proponowane przez naszą firmę to szeroki wachlarz zagadnień z zakresu geologii, geotechniki, geologii inżynierskiej hydrogeologii i ochrony środowiska. Usługi świadczymy od 2003 roku i możemy zagwarantować specjalistyczne działania oparte na wiedzy i doświadczeniu. Posiadamy profesjonalny sprzęt pozwalający na wykonywanie kompletnych badań geologicznych gruntu, w tym mechanicznych oraz ręcznych wierceń, specjalnych sondowań badawczych, badań laboratoryjnych gruntu, pomiarów zagęszczenia i nośności podłoża. Fachowe usługi geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne realizujemy na zarówno potrzeby modernizacji jak i budowy nowych obiektów mieszkalnych, publicznych i przemysłowych, wałów przeciwpowodziowych, dróg, farm wiatrowych, oczyszczalni ścieków, itp. Zajmujemy się również rozpoznawaniem osuwisk, planowaniem studni i stref ochronnych ujęć wód podziemnych. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszej firmy oraz współpracy!