Geolog - usługi geologiczne - badanie gruntu BieruńBadania płytą dynamiczną i statyczną VSSMając na celu wysoki poziom wykonywanych przez nas usług oferujemy Państwu badania geotechniczne, które przeprowadzane są za pomocą specjalistycznych sprzętów pomiarowych. Chcąc spełnić Państwa oczekiwania oferujemy możliwość wykonania badań nośności i zagęszczenia gruntu za pomocą dwóch rodzajów płyt pomiarowych - płyty dynamicznej (Evd) i płyty statycznej VSS.

Badanie gruntowe za pomocą płyty VSS. Płyta VSS służy do wykonywania badań gruntowych, które przeprowadzane są pod wpływem statycznego nacisku. To właśnie taki nacisk powoduje, że istnieje możliwość precyzyjnego określania parametrów geotechnicznych podłoża. Pomiar VSS zezwala na dokładne zdiagnozowanie zagęszczenia warstwy gruntu i jego nośności, pozwala określić pierwotny moduł odkształcenia (E1) i wtórny moduł odkształcenia (E2) a także wskaźnik odkształcenia (I0) (stosunek E2/E1). Aby wymóc statyczny nacisk na płytę niezbędna jest przeciwwaga, czas pomiaru wynosi około 2 godziny. Strefa aktywna, na którą oddziałuje nacisk to warstwa gruntu o miąższości 30-50 cm.

Czytaj więcej

Badania zagęszczenia gruntu i podłoża gruntowegoNasza firma może się pochwalić wieloletnim doświadczeniem w zakresie badań podłoża gruntowego oraz pomiarów zagęszczenia gruntu. Badania zagęszczenia gruntu są niebagatelnym elementem każdego, profesjonalnie wykonywanego, procesu budowlanego. Podczas realizacji robót ziemno-fundamentowych ważnym celem badania zagęszczenia gruntu jest sprawdzenie jego zgodności z warunkami określonymi w projekcie budowlanym. W naszej wyspecjalizowanej firmie geologicznej pomiary zagęszczenia gruntu prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Do pomiarów wykorzystywany jest sprzęt najwyższej jakości. Badania zagęszczenia podłoża prowadzone są za pomocą sond dynamicznych DPL lub DPM, płyt dynamicznych i statycznych VSS. Zagęszczenie określamy również wykorzystując badania laboratoryjne w aparacie Proctora.

Czytaj więcej

Geolog, Geotechnik, HydrogeologGeolodzy to specjaliści zajmujący się badaniem skorupy ziemskiej oraz analizą zachodzących w niej procesów i zjawisk geologicznych, ich przyczyn, przebiegu i skutków. Geolodzy podchodzą do swojej pracy zarówno od strony teoretycznej jak również praktycznej. Główne dziedziny pracy geologa z zakresu geologii służącej działalności gospodarczej człowieka to: geologia złożowa, kartografia geologiczna, geologia inżynierska oraz hydrogeologia. Hydrogeolodzy są geologami trudniącymi się zagadnieniami z zakresu występowania wód podziemnych. Hydrogeolodzy poszukują wód podziemnych i dokumentują ich zasoby, projektują studnie i odwodnienia, modelują filtrację, zajmują się oceną odporności poziomów wodonośnych na zanieczyszczenia. Geotechnicy to specjaliści zajmujący się określeniem parametrów wytrzymałościowych gruntu na potrzeby budownictwa, bezpiecznego projektowania oraz fundamentowania obiektów budowlanych.

Czytaj więcej

Usługi, odbiory i pomiary geotechniczneUsługi geotechniczne wykonywane są przez specjalistów - geologów inżynierskich i geotechników, z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi. Każdy obiekt budowlany współpracuje z podłożem gruntowym, dlatego pomiary geotechniczne są niezmiernie istotnym elementem każdego procesu budowlanego. Aby poprawnie zaprojektować sposób posadowienia budynku bardzo istotne jest odpowiednio wczesne zidentyfikowanie gruntów słabych (namułów i torfów, miękkoplastycznych lub plastycznych osadów spoistych, gruntów niespoistych w stanie luźnym), nasypów, gruntów ekspansywnych, zapadowych, zjawisk sufozyjnych, krasowych lub też osuwiskowych, określenie poziomu wód gruntowych oraz jego wahań. Brak rozpoznania warunków gruntowo-wodnych może prowadzić do różnego rodzaju usterek, w tym do spękania, nierównomiernego osiadania czy zawilgocenia budynku, w skrajnych przypadkach nawet do katastrofy budowlanej.

Czytaj więcej

Wiercenia, badania geologiczne i geotechniczneJesteśmy doświadczoną, wyspecjalizowaną i odpowiednio wyposażoną jednostką proponującą Państwu wykonawstwo właściwie dobranych usług geologicznych. Wszelkie powierzane nam zadania realizujemy nie tylko poprawnie i odpowiedzialnie ale z należytą wnikliwością i w uzgodnionym terminie. Na rynku geotechniczno-geologicznym mamy przyjemność funkcjonować od 2003 roku. Specjalizujemy się w geologii (w głównej mierze w geologii inżynierskiej i hydrogeologii), geotechnice oraz w ochronie środowiska. Współczesne zdobycze techniki pozwalają nam na zastosowanie zaawansowanych technicznie urządzeń i zaoferowanie Państwu szczegółowych i profesjonalnych badań geologicznych oraz geotechnicznych. Wykonujemy badania laboratoryjne i terenowe, w tym m.in.: oznaczenia parametrów gruntów, sondowania, wiercenia, pomiary nośności i zagęszczenia podłoża, odbiory wykopów fundamentowych.

Czytaj więcej